En - Pl

TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA

 

Doskonałe organizacje konsekwentnie tworzą wartość dla klientów poprzez rozumienie, przewidywanie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań oraz wykorzystywanie wszelkich szans pojawiających się w tym zakresie.

 

ZAPEWNIANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

 

Doskonałe organizacje mają pozytywny wpływ na otaczający je świat doskonaląc swoje wyniki i jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w społecznościach, w których działają.

 

ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI

 

Doskonałe organizacje rozwijają swe zdolności efektywnie zarządzając zmianą wewnątrz i na zewnątrz granic organizacyjnych.

 

WYKORZYSTYWANIE KREATYWNOŚCI I INNOWACJI

 

Doskonałe organizacje tworzą coraz większą wartość i osiągają coraz lepsze wyniki poprzez ciągłe doskonalenie i systematyczne innowacje wprowadzane dzięki wykorzystaniu kreatywności zainteresowanych stron.

 

PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WIZJI, INSPIRACJI I UCZCIWOŚCI

 

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia, pełniąc rolę wzorów do naśladowania pod względem wartości i etyki.

 

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE

 

Doskonałe organizacje są powszechnie znane ze swojej zdolność do identyfikowania i skutecznego reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia.

 

ODNOSZENIE SUKCESÓW DZIĘKI TALENTOM PRACOWNIKÓW

 

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę upełnomocnienia, zapewniającą osiąganie celów zarówno organizacyjnych, jak i osobistych.

 

UTRZYMYWANIE DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

 

Doskonałe organizacje trwale osiągają doskonałe wyniki, które spełniają zarówno krótko- jak i długookresowe potrzeby zainteresowanych stron w otoczeniu, w którym działają.

 

© EFQM - www.efqm.org - info@efqm.org