En - Pl

EFQM

 

DZIELI SIĘ TYM, CO DZIAŁA

 

Fundacja EFQM pomaga organizacjom w doskonaleniu z wykorzystaniem Modelu Doskonałości EFQM, kompleksowego narzędzia zarządzania, stosowanego przez ponad 30 000 organizacji w Europie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwijaliśmy Model wykorzystując doświadczenia i wiedzę tych organizacji w celu zapewnienia, że odzwierciedla on rzeczywistość.

 

Aby pomóc we wdrażaniu Modelu zapewniamy szkolenia, narzędzia oceny oraz możliwość aplikowania o nagrody i wyróżnienia. Ale nasz prawdziwy talent polega na gromadzeniu dobrych praktyk i integrowaniu ich w ramach oferowanego portfela produktów EFQM. Fundacja EFQM, organizacja członkowska nienastawiona na zysk, dzieli się tym, co działa poprzez studia przypadków, seminaria on-line, grupy robocze, konferencje i tematyczne spotkania. Tworzymy sieć organizacji światowej klasy oraz ich liderów, którzy podzielają naszą pasję dla organizacyjnej doskonałości.

 

Wierzymy, że Model EFQM jest uniwersalnym modelem pomagającym udoskonalić nasze organizacje. Szerzenie entuzjazmu naszych członków, ich motywacji oraz wyników, które osiągają – oto cel naszej pracy w EFQM.

 

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM

 

PODSTAWY MODELU

 

Model Doskonałości EFQM jest oparty na zbiorze europejskich wartości, które po raz pierwszy zostały wyrażone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1953 r.) oraz w Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej w 1996 roku). Konwencja ta została ratyfikowana przez 47 państw członkowskich Rady Europy, a jej postanowienia zostały włączone do krajowych systemów ustawodawczych.

 

Podstawowe zasady doskonałości EFQM odwołują się do praw człowieka i zakładają, że są one powszechnie stosowane.

 

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują najwyższy poziom wyników, który spełnia lub przekracza oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

 

POTRZEBA ISTNIENIA MODELU

 

Każda organizacja niezależnie od sektora, w którym działa, wielkości, struktury, bądź stopnia dojrzałości musi ustanowić odpowiedni system zarządzania, aby osiągnąć sukces. Model Doskonałości EFQM jest praktycznym narzędziem nienarzucającym gotowych rozwiązań ale umożliwiającym organizacjom:

 

  • Ocenę, w jakim miejscu na drodze do doskonałości organizacja się znajduje oraz zrozumienie swoich kluczowych mocnych stron i potencjalnych braków w odniesieniu do ustalonej wizji i misji.
  • Zapewnienie jednolitego słownictwa i sposobu myślenia na temat organizacji, co ułatwia skuteczne przekazywanie idei, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
  • Integrację istniejących i planowanych inicjatyw, unikanie ich dublowania się i identyfikację braków.
  • Zapewnienie podstawowej struktury dla systemu zarządzania organizacją.

 

PARTNER EFQM

W POLSCE

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

Tel : ++48 71 36 80 911

http://www.fundacja.ue.wroc.pl

© EFQM - www.efqm.org - info@efqm.org